POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

DOMÓW OPIEKI ZAPIECEK

 

Obowiązuje od: 19 kwietnia 2022 r.

 

www.zapiecek.biz

www.zapiecek.org

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresemzapiecek.bizoraz www.zapiecek.orgjest Elżbieta Wójcicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wójcicka Elżbieta ''BEST FUTURE'', Zabierzów Bocheński470, 32-007Zabierzów Bocheński, NIP: 6421940169, REGON: 278083826, adres e-mail do kontaktu: kontakt@zapiecek.org,
 2. Administratoramidanych osobowych podawanych w związku z realizacją zawartych umów i zapewnieniem świadczeń są odpowiednio:
  1. Dom opieki Myszków, ul. Wyzwolenia 165, 42-300 Myszków (Śląsk), Dom opieki Zabierzów Bocheński, Zabierzów Bocheński 470, 32-007 Zabierzów Bocheński (Małopolska), Dom opieki Rogoźnik, ul. Kościuszki 224, 42-582 Rogoźnik (Śląsk)- Elżbieta Wójcicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wójcicka Elżbieta ''BEST FUTURE'', Zabierzów Bocheński470, 32-007Zabierzów Bocheński, NIP: 6421940169, REGON: 278083826, adres e-mail do kontaktu: kontakt@zapiecek.org,
  2. Dom opieki Wieliczka, ul. Czarnochowska 15 A, 32-020 Wieliczka (Małopolska) - Tomasz Turek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Optimax" Tomasz Turek z siedzibą przy ul. Kościuszkinr 16A w Świerklanach, 44-266Świerklany, NIP: 6422780868, REGON: 241158651, adres e-mail do kontaktu: wieliczka@zapiecek.org.
 3. Zasady przetwarzania cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: zapiecek.biz/polityka-cookies
 4. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Serwisu, osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora danych w odpowiedniej lokalizacji, Obserwatorów na Fanpageu - Facebook pod nazwą @DomySenioraZapiecek (Zapiecek - Prywatne Domy Opieki, Pensjonaty dla osób starszych), a także gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie) z Administratorami danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Stosowane definicje

 

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych Użytkowników Serwisu i osób korzystających ze świadczeń wybranego domu
  2. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
  3. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem zapiecek.orgoraz www.zapiecek.bizza pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego lub danych teleadresowych, dostępnych na stronie.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także osoby, które korzystają z usług Administratora danych osobowych, Obserwatorzy Fanpage’u - Facebook pod nazwą @DomySenioraZapiecek

 

§3

Cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających ze świadczeń wybranego domu opieki, prowadzonego przez Wójcicką Elżbietę ''BEST FUTURE’' lub "Optimax" Tomasza Turka jest oparte na art. 9 ust. 2 lit. b) oraz h) RODO i odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia miejscowego wojewody).
 2. Zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: a) umowę o świadczenie usług w placówce, b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: – informacje o wydanych orzeczeniach, – zalecenia lekarskie, – ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, – ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, f) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, g) zaświadczenia lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki, h) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki, i) orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza także dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (tzw. dane zwykłe), jak i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii w związku z korzystaniem ze świadczeń wybranego domu opieki,
  2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, w szczególności Messenger Facebooka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia praw i roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń i prowadzenia dokumentacji, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Brak danych uniemożliwia prawidłową realizację obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne.

 

§4

Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:
  1. złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub poprzez media społecznościowe: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. świadczenie usług i prowadzenia dokumentacji, zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub adres zamieszkania, NIP, inne dane rozliczeniowe.

 

§5

Sposoby pozyskiwania danych

 

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a gdy osoba wymagająca opieki jest całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, od jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorami danych w miejscu prowadzenia działalności, jak za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie korespondencji elektronicznej.

 

§6

Okres przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. w celu prowadzenia dokumentacji i spełnienia obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa na Administratora danych osobowych w związku z prowadzeniem domu opieki,
  2. w celu wystawienia dokumentów księgowych - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  - na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  3. w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o wolnych terminach, etc.) - dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

 

§7

Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności w celu:
  1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej Administratora danych osobowych,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu prowadzenia dokumentacji w związku z wykonaniem zawartych umów i usług,
  3. prowadzenia obsługi księgowo-podatkowej Administratora danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. Dane osobowe osób korzystających z wybranego domu opieki prowadzonego przez Administratora danych osobowych mogą być także udostępniane osobom wykonującym zawód medyczny oraz podmiotom leczniczym w celu udzielania lub kontynuowania świadczeń zdrowotnych realizowanych zgodnie z wymogami ustawowymi nakładanymi na osoby prowadzące dom opieki.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej.
 4. Osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wspomagające czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych są upoważnione do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji osób wymagających opieki. Osoby te są jednocześnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z wykonywaniem świadczeń.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. W sytuacji, w której administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywało wyłącznie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych, z zachowaniem zasad wyboru podmiotów, spełniających najwyższe gwarancje ochrony danych.
 6. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dotyczy wyłącznie Obserwatorów oraz osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u - Facebook pod nazwą @DomySenioraZapiecek.W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest serwis społecznościowy Facebook, dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

 

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.

Prywatne domy opieki Zapiecek - Napisz do nas
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Elżbietę Wójcicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wójcicka Elżbieta ''BEST FUTURE'', Zabierzów Bocheński 470, 32-007 Zabierzów Bocheński, w celu kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Dom dla osób starszych Wieliczka
Dom dla osób starszych

POLITYKA COOKIES   POLITYKA PRYWATNOŚCI         Copyright 2020 - dom opieki, dom starców, dom seniora, dom dla osób starszych, dom pomocy społecznej

Skuteczne pozycjonowanie stron SitePromotor